MVO nieuws

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Hoe hebben organisaties MVO verankerd binnen hun organisatie?

Mens belangrijker dan milieu in mvo schoonmaakbedrijven

Aanbestedingen en Europese labels zijn grootste struikelblokken in mvo schoonmaak

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt klanten loyaler

Mens belangrijker dan milieu in mvo schoonmaakbedrijven

Ook dit jaar heeft Service Management weer onderzocht hoe de schoonmaakbranche ervoor staat op het gebied van mvo. Vragen als ‘Hoe zien schoonmaakbedrijven mvo?’ en ‘wat betekent mvo voor schoonmaakbedrijven, hun klanten en leveranciers?’ stonden centraal in het mvo schoonmaak-onderzoek.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO, of voluit maatschappelijk verantwoord ondernemen, draait er vooral om dat bedrijven niet meer alleen rekening houden met winst. Ze moeten zich juist meer gaan focussen op het milieu en haar werknemers. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van maatregelen om de belasting van het milieu te verminderen of het zorgen voor (meer) diversiteit onder het personeel.

Mens of milieu centraal in mvo?

Op de vraag waar mvo vooral betrekking op heeft, kwam naar voren dat voor schoonmaakbedrijven de mens de hoofdrol speelt in het mvo-beleid (47 procent). Het milieu komt op de tweede plaats met 27 procent. Bij de leveranciers van schoonmaakbedrijven daarentegen, is juist het milieu het primaire onderwerp (41 procent). Opvallend is wel dat dat het verschil tussen schoonmaakbedrijven en hun leveranciers op dit gebied kleiner is geworden de afgelopen jaren. Voorheen legden schoonmaakbedrijven meer accent op de mens (66 procent in 2016) en de leveranciers meer accent op het milieu (48 procent in 2016).

Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aannemen populairste mvo-invulling

Maar hoe geven schoonmaakbedrijven eigenlijk praktische invulling aan deze mvo-betrekkingen? Aan de menselijke kant van mvo wordt er vooral aandacht besteed aan het aannemen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt (67 procent). Daarnaast wordt er ook veel tijd besteed aan het creëren en behouden van diversiteit in leeftijd, cultuur en achtergrond (64 procent). Ook opleidingen in de schoonmaak (53 procent) en het stimuleren van vitaliteit (51 procent) zijn belangrijke invullingen. Op het gebied van milieu wordt vooral invulling gegeven door energiebesparingsmaatregelen (75 procent) en aan maatregelen om de belasting van het milieu te verminderen (75 procent).

Toekomstbeeld mvo schoonmaak

De respondenten die aan het onderzoek hebben mee gewerkt, werden ook gevraagd naar hun toekomstplannen op het gebied van mvo. Daaruit bleek dat veruit de meeste bedrijven meer en hogere mvo-eisen willen gaan stellen aan leveranciers. Daarentegen behoort het sponsoren van goede doelen voor meeste respondenten juist niet tot de toekomstplannen.

Aanbestedingen en Europese labels zijn grootste struikelblokken in mvo schoonmaak

Ook dit jaar heeft Service Management weer onderzocht hoe de schoonmaakbranche ervoor staat op het gebied van mvo. Vragen als ‘Hoe zien schoonmaakbedrijven mvo?’ en ‘wat betekent mvo voor schoonmaakbedrijven, hun klanten en leveranciers?’ stonden centraal in het mvo schoonmaak-onderzoek. Maar ook: ‘wat zijn de grootste struikelblokken?’ en ‘waar heeft uw bedrijf meer behoefte aan om mvo te kunnen bedrijven?’

Uit het onderzoek blijkt dat aanbestedingen en de verschillen tussen Europese labels de meeste vragen oproepen bij schoonmaakbedrijven. Daarnaast bleek dat de bedrijven vooral behoefte hebben aan tijd en kennis om de mvo-doelstellingen te kunnen behalen.

Europese labels en schoonmaak keurmerken blijken lastig

Het bedrijven van mvo gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zo geeft 52 procent van de respondenten aan moeite te hebben met de verschillen tussen de diverse Europese labels. Op de vraag welk milieukenmerk in de schoonmaak de voorkeur heeft, worden het Europees Ecolabel (19 procent) en ISO 14001 (17 procent) het meest genoemd. Opmerkelijk is dat ruim een kwart van de ondervraagde respondenten (27 procent) geen keurmerk kon noemen.

Aanbesteding behoorlijk struikelblok

De aanbestedingen vormen ook een behoorlijk struikelblok op het gebied van mvo. Ruim de helft (51 procent) is het eens met de stelling dat er te veel verschillen zijn in de criteria over mvo in aanbestedingen. Ook geven veel deelnemers (38 procent) aan dat de vragen en eisen over mvo in aanbestedingen erg onduidelijk zijn. Daarnaast is ruim een kwart (28 procent) van mening dat er niet naar de juiste informatie over mvo wordt gevraagd in aanbestedingen.

Verdere problemen: controle op greenwashing en beschikken over voldoende mensen en middelen

Verder is de stijging in 2017 van het aantal mensen dat aangeeft moeite te hebben met (gebrek aan) controle op ‘greenwashing’ opvallend. Vorig jaar had nog maar 16 procent hier last van, dit jaar is dat gestegen naar 27 procent. Verdere problemen zijn het niet hebben van voldoende mensen/middelen om dit professioneel op te pakken (28 procent) en het gebrek aan een duidelijke visie en verantwoordelijkheid in het bedrijf (26 procent).

Kennis en tijd belangrijkste benodigdheden

Waar hebben de organisaties de meeste behoefte aan om mvo te kunnen bedrijven? Net als vorig jaar zijn tijd (54 procent) en kennis (48 procent) de belangrijkste factoren die nodig zijn voor het behalen van mvo-doelstellingen, zo blijkt uit het onderzoek. Informatie (32 procent) lijkt minder nodig te zijn dan vorig jaar (39 procent). Slecht 21 procent geeft aan overheidssteun nodig te hebben. Het is de afgelopen jaren voor de meeste respondenten steeds gebruikelijker geworden om advies en informatie over mvo in te winnen. Maar liefst 83 procent geeft aan dit jaar informatie te hebben vergaard, waar vooral het internet (68 procent) en sociale media (49 procent) populaire bronnen voor zijn

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt klanten loyaler

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) leidt niet alleen tot een beter milieu en gelukkigere medewerkers, het leidt ook tot loyalere klanten. De loyaliteit van klanten – gemeten aan het percentage dat na twee jaar nog steeds klant is – ligt 7% hoger bij bedrijven die in de ogen van hun klanten een grotere maatschappelijke bijdrage leveren.

Dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en data-analysebureau MIcompany. ‘Onze bevindingen zijn van belang omdat wij aantonen dat nobele overtuigingen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen hand in hand kunnen gaan met financiële motieven’, zegt dr. Jenny van Doorn, universitair hoofddocent aan de RUG.

Houding van klanten wordt positief beïnvloed door mvo

Van Doorn, Marjolein Onrust, hoogleraar Peter Verhoef (RUG) en Marnix Bügel (MIcompany) analyseerden de waardering van klanten voor mvo-initiatieven van 93 merken uit 18 sectoren en vergeleken die waardering met het koopgedrag twee jaar later. Voor alle onderzochte bedrijven hebben de investeringen in mvo een indirect positief effect op de loyaliteit van klanten. ‘We zien dat de houding van klanten ten opzichte van de maatschappelijk verantwoorde bedrijven onbewust positief wordt beïnvloed’, zegt Van Doorn.

Innovatieve bedrijven profiteren het meest

Bij innovatieve ondernemingen treedt daarnaast een extra, direct effect van mvo op, waardoor investeringen in zogenoemde ‘doing good’-initiatieven voor die groep zelfs een 12% hogere klantloyaliteit tot gevolg hebben. Van Doorn: ‘In de ogen van klanten leiden investeringen in ‘doing good’ bij innovatieve bedrijven ook tot betere dienstverlening of producten.
Ook bedrijven met een met lage naamsbekendheid profiteren extra van mvo-initiatieven, stelt Van Doorn. ‘Zij hebben meer te winnen. Dergelijke bedrijven kunnen zich met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid beter onderscheiden in de markt.’

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.